Hợp Tác Xã Ăn Uống - Hải sản

Cồi Mai 'chiên,xào lá lốt'      Giá: 180.000 VND