Hợp Tác Xã Ăn Uống - Hải sản

Cá Tầm      Giá: 380.000. kg VND